IFysio – Praktijk voor Integrale Fysiotherapie
Gezelweg 15, 3892 XE Zeewolde
Tel. 06 16 41 93 90, Email : info@ifysio.nl

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling van geleverde producten, materialen en diensten dient bij voorkeur te geschieden middels pinbetaling, waarna de patiënt direct de factuur ontvangt, met bewijs van betaling.
  4. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen , dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt. De vordering zal worden overgedragen aan Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen  15 % van de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40 euro, alles exclusief BTW.